ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOEBIT BV: 

SOEBIT B.V.
Groeneweg 6
3531 VE Utrecht
 
Hierna te noemen: SOEBIT B.V.
 
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. SOEBIT B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SOEBIT B.V. en een opdrachtgever waarop SOEBIT B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SOEBIT B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SOEBIT B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
1.1 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De door SOEBIT B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. SOEBIT B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk met ondertekening per in - gescande document / e-mail of per post binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes (onder voorbehoud van druk- en zetfouten) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SOEBIT B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SOEBIT B.V. anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SOEBIT B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
Artikel 4 Overeenkomst
De overeenkomst tussen SOEBIT B.V. en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door SOEBIT B.V. van een ingediende aanvraag. Het corresponderende tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. 
- De diensten staan ter beschikking van de cliënt nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels.
- SOEBIT B.V. behoudt zich recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf. 
- De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, en stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Bij opzegging van de overeenkomst dient de cliënt dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van de termijn van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de cliënt het gangbare tarief verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop SOEBIT B.V. de opzegging heeft ontvangen.
- Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.
- Indien naar het oordeel van SOEBIT B.V. daartoe redenen aanwezig zijn, is SOEBIT B.V. gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien SOEBIT B.V. dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
- Indien SOEBIT B.V. door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is SOEBIT B.V. gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
- Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door SOEBIT B.V. gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 
Uitvoering van de overeenkomst
1. SOEBIT B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SOEBIT B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SOEBIT B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SOEBIT B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SOEBIT B.V. zijn verstrekt, heeft SOEBIT B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. SOEBIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SOEBIT B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SOEBIT B.V. kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SOEBIT B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door SOEBIT B.V. of door SOEBIT B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
7. Opdrachtgever vrijwaart SOEBIT B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SOEBIT B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SOEBIT B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SOEBIT B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  
5. In afwijking van lid 3 zal SOEBIT B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SOEBIT B.V. kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen SOEBIT B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SOEBIT B.V. derhalve schriftelijk in- gebreke te stellen.
 
Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SOEBIT B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht
5. Indien SOEBIT B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is SOEBIT B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 
6. Voorts is SOEBIT B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 
7. Bovendien mag SOEBIT B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SOEBIT B.V., dat in redelijkheid niet van SOEBIT B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. SOEBIT B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. SOEBIT B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 
Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SOEBIT B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
- Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal cliënt zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt gepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.
8.3. De verschuldigde bedragen dienen vooraf (webhosting & website) per jaar (domeinregistratie) te worden voldaan, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.4. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en zijn exclusief B.T.W.
8.5. Bij te late betaling behoudt SOEBIT B.V. zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan, kan heraansluiting plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van € 55,-
Voor domeinregistratie en webhosting geldt een eenmalige bedrag van 150,-
8.6. SOEBIT B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de cliënt de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.
8.7. Cliënt erkent diens aansprakelijkheid voor alle door SOEBIT B.V. gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente ter zake diens verzuim.
8.8. Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft SOEBIT B.V.  formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van SOEBIT B.V. voortvloeit, zoals de domeinnaam, de website respectievelijk de revenuen ervan, enz.
8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SOEBIT B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.10. SOEBIT B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SOEBIT B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.SOEBIT B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door SOEBIT B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van SOEBIT B.V. totdat de 
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is 
nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht SOEBIT B.V. zo snel als redelijkerwijs 
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.6
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door SOEBIT B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat  SOEBIT B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SOEBIT B.V. of door 
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van  SOEBIT B.V. zich 
bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 
Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan 
verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een 
minimum van € 50,00.
2. Indien SOEBIT B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van 
opdrachtgever. 
4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 
Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na 
ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te 
worden gemeld aan SOEBIT B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving 
van de tekortkoming te bevatten, zodat SOEBIT B.V. in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal SOEBIT B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste 
dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, 
zal SOEBIT B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 
Artikel 12 Opzegging
1. Opzegging van overeenkomsten dienen 1 maand voor beëindiging van het contractsjaar te geschieden. 
Indien cliënt te laat is met opzeggen zal deze gehouden worden aan automatische verlenging van het 
nieuwe contractjaar.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft SOEBIT B.V. recht op 
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten 
en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SOEBIT B.V. zijn toe te rekenen. 7
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte 
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook 
onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. SOEBIT B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst SOEBIT B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond 
bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening 
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is SOEBIT B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SOEBIT B.V. op de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien SOEBIT B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. SOEBIT B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien SOEBIT B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking 
heeft gesteld zoals apparatuur is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 dagen in 
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Opdrachtgever/huurder is verplicht de 
ter beschikking gestelde zoals apparatuur bij aanvang na te lopen op goed functioneren of schade, bij 
achteraf kenbaar maken van niet goed functioneren of schade is opdrachtgever/huurder in gebreke en zal 
SOEBIT B.V. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt alle hieruit voortvloeiende kosten 
voor zijn( opdrachtgever/huurder) rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft 
met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SOEBIT B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade 
en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
 
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien SOEBIT B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld. 
2. Indien SOEBIT B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal éénmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (Zegge: vijfhonderd euro). De 8
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van SOEBIT 
B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
- de totale aansprakelijkheid van SOEBIT B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor 
materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1000,- per gebeurtenis, waarbij 
een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
- aansprakelijkheid van SOEBIT B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere 
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst 
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SOEBIT B.V. toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont 
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. 
5. SOEBIT B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
Artikel 16 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering 
van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. 
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van 
virussen en defecten.
- Cliënt vrijwaart SOEBIT B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als 
gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede 
bestond uit door SOEBIT B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens 
indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of 
andere materialen.
 
Artikel 17 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op 
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden 
geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden 
worden gebracht.9
 
Artikel 18 Overmacht
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is 
als gevolg van overmacht. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop 
SOEBIT B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOEBIT B.V. niet in staat is de verplichtingen 
na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SOEBIT B.V. worden daaronder begrepen.
3. SOEBIT B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat SOEBIT B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 
5. Voorzover SOEBIT B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SOEBIT B.V. gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is 
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 
Artikel 19 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SOEBIT B.V. gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te 
verstrekken, en SOEBIT B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SOEBIT B.V. niet gehouden tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de 
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SOEBIT B.V. zich de 
rechten en bevoegdheden voor die SOEBIT B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door SOEBIT B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de 
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SOEBIT B.V. worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte 
stukken anders voortvloeit.
3. SOEBIT B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor 
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.10
 
Artikel 21 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als 
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee 
zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere 
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te 
leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 22 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging 
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 
SOEBIT B.V., medewerkers van SOEBIT B.V. of van ondernemingen waarop SOEBIT B.V. ter uitvoering 
van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de 
overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 23 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van SOEBIT B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SOEBIT B.V. het recht het geschil voor te 
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 
een geschil in onderling overleg te beslechten.
     
Artikel 24 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen SOEBIT B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse 
tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
tot stand komen van de overeenkomst.
 
Datum : 01-12-2009   Plaats : Utrecht